Provozní řád


Provozovatel:
Plavecký klub Akademie Šampión z.s.
Zámeček 698/10b
Hradec Králové 500 08
IČ: 04654935

Provozovna:

TJ Sokol Baby club Šampión Eliščino nábřeží 777 500 03 Hradec Králové

Jsme potěšeni, že jste si pro Vaše miminko nebo batolátko vybrali právě pBaby Club Šampión. Rádi bychom Vám nabídli kvalitní služby, proto je nutné plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla uvedená v tomto provozním řádu. Náš bazén se nachází v přízemních prostorách TJ Sokol na Eliščině nábřeží. Celý prostor klubu je rozdělen na dvě šatny, aklimatizační místnost, kojící místnost, dvě WC, sprchy a bazén.

Organizační požadavky

 1. lekce plavání se může zúčastnit pouze dítě řádně přihlášené na základě elektronické přihlášky
 2. lekce se mohou zúčastnit pouze zdravé děti a rodiče. Osoby nemocné, trpící vlasovými, kožními či jinými přenosnými chorobami, osoby opilé a zahmyzené nemají povolený vstup na lekci
 3. pokud by osoby vstupující do prostoru bazénu vykazovaly známky onemocnění, je instruktor oprávněn zrušit lekci dítěti a to bez náhrady!
 4. rodiče budou seznámeni před zahájením kurzu s provozním řádem, metodikou plavání, hygienickými a bezpečnostními zásadami
 5. porušení jednotlivých ustanovení provozního řádu opravňuje instruktora k vyřazení účastníka z kurzu bez náhrady!
 6. rodiče vstupující s dítětem do bazénu, mají za dítě plnou odpovědnost
 7. natáčení a focení je povoleno pouze po konzultaci s instruktorem
 8. v prostorách bazénu a sprchy je zakázáno běhat
 9. nikdy nenechávejte dítě bez dozoru, Baby club Šampión nezodpovídá za chování dětí
 10. zákaz vynášení hraček z bazénu i herny
 11. nenechávejte děti jíst v prostorách bazénu. Na občerstvení je určena herna
 12. nevstupujte do herny neosušení
 13. děti přebalujte pouze na přebalovacích pultech
 14. prostory bazénu a aklimatizační místnosti jsou pravidelně monitorovány z bezpečnostních důvodů

Seznam potřebných věcí na lekci

 1. hygienické potřeby (osušky, župan, plavky mýdlo, tělové mléko, náhradní plenku,..)
 2. pro děti jsou nutné přiléhavé plavečky s gumičkou kolem pasu i nožek(možno zakoupení přímo na lekci)

Obecné zásady

 1. lekce probíhají pravidelně 1x týdně, v daný den a hodinu (domluvené dopředu)
 2. lekce jsou seřazeny dle stáří dětí v jednotlivých skupinách od nejmenších po nejstarší děti
 3. plavání dětí v bazéně je určeno dětem od 6 měsíců věku. Děti budou rozděleny do skupin dle věku a pokročilosti, nejvyšší počet dětí v bazénu 4 + nejvíce 4 dospělí.
 4. denně bude zařazeno maximálně osm lekcí, které na sebe navazují
 5. součástí každé lekce je seznámení s výukou, maximálně 45 minutový pobyt ve vodě
 6. kapacita 2 šaten je 8 maminek a 8 dětí
 7. do 2 sprchových koutů vstupují pouze 4 maminky a 4 děti, ( klienti jsou na lekce objednáni v časových intervalech tak, aby se ve sprchách dvě skupiny nepotkaly a zároveň měl personál dostatek času na úklid sprchových a bazénových prostorů)
 8. každý účastník kurzu přijde do šaten nejméně 15 minut před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu
 9. začátek lekce nelze posunout!
 10. kočárky se ukládají na vyhrazené místo vedle vrátnice

Hygienické požadavky

 1. před vstupem do bazénu a po použití toalety je rodič povinnen důkladně umýt sebe i dítě bez plavek a mýdlem!
 2. před vstupem do bazénu je nutné se odlíčit a dlouhé vlasy sepnout. Pokud se bude rodič potápět , je nutné umýt vlasy šamponem
 3. před vstupem na lekci plavání a hlavně před vstupem do sprch se dítě preventivně posadí na nočník, případně se využije jeho přirozeného reflexu na vodu ve sprše. Po použití nočníku je zapotřebí nočník vylít na toaletě a opláchnout pod tekoucí vodou, po skončení dané lekce je personál povinen nočníky vydezinfikovat.
 4. po každém použití toalety (i během lekce) se musí osoby vstupující do bazénu znovu důkladně osprchovat a umýt mýdlem
 5. plavky musí být před každou lekcí řádně vyprány
 6. ve vodě se používají pouze pomůcky a hračky, jejichž kvalita vyhovuje vyhlášce č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let
 7. pomůcky, podložky a hračky jsou minimálně jednou denně, nejlépe po každé lekci důkladně vyčištěny a vydezinfikovány. Dezinfekce a oplachování je prováděno ve sprchách. Veškeré pomůcky, podložky, nočníky a hračky jsou ukládány v místnosti k tomu určené.
 8. k dezinfekci jsou použity jen takové prostředky, které jsou svým složením a koncentrací vhodné i pro exponovaná zdravotnická pracoviště
 9. při dezinfekci je dodržována expoziční doba dezinfekčního prostředku dle návodu a koncentrace (dle bezpečnostních listů), dezinfekční prostředky se musí měnit 1x za 6 měsíců
 10. při případném znečištění vody dítětem je provoz přerušen do odstranění nečistoty (vypušten bazén, mechanické očištění bazénu + dezinfekce bazénu)
 11. pro děti je nutná aklimatizace po dobu alespoň půl hodiny, kterou můžete strávit v naší herně
 12. po skončení denního provozu budou vždy prostory okolí bazénu, WC, šaten a sprch důkladně dezinfikovány pro následný provoz. Dezinfekční prostředky budou důkladně zaznamenány do knih jim určených.
 13. zapůjčené přezůvky jsou denně po skončení všech lekcí dezinfikovány
 14. každodenní úklid bude následně prováděn i v prostorách, kde se pohybují rodiče a děti, dezinfekčními prostředky jimi určenými. Celkový úklid klubu budeme provádět 2 krát do měsíce v rámci sanitačních dnů.
 15. manipulace s prádlem není žádná, zákazníci mají vlastní župany nebo ručníky

Pravidla kurzů a čerpání náhradních lekcí

 1. kursovné je placeno nejpozději před první lekcí
 2. v ceně kurzu je zahrnuto 10 lekcí
 3. během těchto 10ti lekcí máte nárok maximálně na 4 náhradní lekci, pokud je řádně omluvená
 4. svoji absenci hlaste nejpozději do 20.hodin předchozího dne. Náhradní lekce vybíráte v jiném termínu, než jsou Vaše lekce plavání
 5. náhrada za náhradu se neposkytuje
 6. náhradní lekce musí být vybrána nejpozději do jednoho roku (např. omluvená náhradní lekce vznikla 6. 10. 2016, tuto lekci si musíte vybrat nejpozději do 6. 10. 2017, bez ohledu zda-li pokračujete v kurzu.
 7. v případě možností lze lekci nahrazovat dopředu
 8. v případě zrušení lekce organizátorem kurzů nebo provozovatelem bazénu Vám náhradní lekce nevzniká.

Storno podmínky

 1. kursovné je po zaplacení a absolvování první lekce nevratné

Základní ustanovení a hygiena vody

 1. provozní podmínky kurzů se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví., vyhláška č. 238/2011 Sb., stanovující hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3let)
 2. provozní řád byl zpracován na základě vyhlášky č. 238/2011 Sb.., Doporučených zásad pro pořádání kurzů plavání (koupání) kojenců a batolat.
 3. objem bazénu je 12 ms, hloubka 120 cm.
 4. cirkulace bazénové vody bude zajištěna pískovou filtrační jednotkou C750, která celý objem bazénu přefiltruje do 1 hodiny.
 5. dezinfekce bazénové vody je řešena dvojím zabezpečením slanou elektrolýzou a UV lampou, voda v bazénu je z pitného vodovodního řádu.
 6. Dezinfekce pomocí UV záření: Mikroorganismy působící ve vodě jsou pomocí bazénových UV lamp vystaveny UV-C záření ve vlnové délce 253,7 nanometrů. Dochází tak k úplnému rozkladu nukleových kyselin DNA a RNA a tím k úplnému rozpadu veškerých mikroorganismů, bakterií, virů a plísní. UV záření nijak neovlivňuje chuť, barvu ani zápach vody, minimalizuje riziko onemocnění vyvolaného kontaminací mikroby. Při používání UV lamp se výrazně snižuje spotřeba bazénové chemie (až 80%), zejména dezinfekce, avšak pro vysokou čistotu bazénové vody je vhodné přidávat přípravky proti tvorbě řas. Důležité je zvolit dostatečně silnou lampu neboť časem může jejich účinnost klesat např. vlivem zanášení či zarůstání sklo-křemičité trubice. Životnost lamp se pohybuje od 6000-9000 hod.Dezinfekce pomocí slané vody: Systém pracuje na principu, kdy přefiltrovaná voda protéká přes ploché titanové elektrody, zde dochází pomocí elektrolýzy ke štepení molekul NaCl na chlor a sodík. Uvolněný chlór okamžitě dezinfikuje vodu. Obsah soli se během procesu nesnižuje, sůl je třeba přidávat v případě dopouštění vody. Za další výhodou lze považovat to, že uvolněný chlór nevytváří chloramidy které způsobují klasický chlorový zápach.
 7. dopouštění vody bude regulováno dle denní návštěvnosti bazénu – 1 osoba = 45 l čisté vody z vodovodního řádu.
 8. ohřev bazénu bude zajišťovat el.ohřívač vody EOV s výkonem 4kw.
 9. upravená voda je do bazénu vháněna tryskami umístěnými po jedné straně bazénu, a přes přelivovou hranu, instalovanou po jedné straně, přepadá do akumulační jímky.
 10. teplota vody a vzduchu bude kontrolována před zahájením každé lekce. Teplota vzduchu je 32 -34 °C, Teplota vody se bude pohybovat mezi 32-34 °C
 11. ke sledování stavu vody a stanovení obsahu chloru a hodnoty pH ve vodě je používán tester dle návodu. Naměřené hodnoty jsou zapisovány do denních záznamů
 12. četnost jednotlivých parametrů měření kvality vody je určen vyhláškou.
 13. vzorky pro mikrobiologické a chemické ukazatele, musí splňovat požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb.,které jsou evidovány
 14. pro mikrobiologický vzorek jsou odběrná místa na pravé a levé straně bazénu a směsný vzorek pro chemické ukazatele.
 15. přítok do bazénu je také podroben mikrobiologickým a chemických ukazatelům

Provozní doba

Dle domluvy Zakoupením kurz a podpisem přihlášky se zavazujete dodržovat tento provozní řád. Dále se zavazujete dbát pokynů instruktora/ky. Porušení tohoto provozního řádu může být důvodem k vyloučení z kurzu bez možnosti náhrady. Organizátor kurzů se zavazuje dodržovat všechny platné právní normy, nařízení KHS a tento provozní řád. Tento provozní řád je nedílnou součástí vaší přihlášky. Platné od 1.1.2012